Financieel verslag en ANBI gegevens

Statutaire naam: Evangelische Gemeente “De Bazuin”, sinds 2015 handelsnaam: De Bazuin familiekerk

RSIN/fiscaal nummer: 850095517
KvK-nummer: 51607670

Contactgegevens
Straatnaam en nummer: Nedereindseweg 4
Postcode en woonplaats: 3438 AD  Nieuwegein
Telefoonnummer: 06-12586334
E-mailadres:

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving
Als Gods groeiende familie willen wij door de verkondiging van Zijn Koninkrijk mensen bij God en bij elkaar brengen.
Als Gods familie willen we Zijn liefde en goedheid laten zien en doorgeven. Ons verlangen en doel is dat zoveel mogelijk mensen Jezus Christus persoonlijk leren kennen.
Vervolgens willen we mensen helpen te groeien naar geestelijke volwassenheid en hun plaats in te nemen in het Koninkrijk van God.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Onze visie is te vinden elders op deze website, namelijk: Visie

De komende jaren willen we deze visie uitwerken in drie stappen:

1. Leer God kennen door Jezus.
2. Vind vrijheid door te groeien naar geestelijke volwassenheid.
3. Maak een verschil met je persoonlijkheid, gaven en talenten.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid
De dagelijkse leiding van de gemeente is in handen van een oudstenteam met een bezoldigde voorganger als eindverantwoordelijke. Het oudstenteam geeft, samen met een breed leiderschapsteam, leiding aan de geestelijke en praktische taken van de gemeente. De oudsten ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
De gemeente hield ook in het verslagjaar 2018 wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal stond.
Daarnaast werden de volgende activiteiten georganiseerd: gebedsbijeenkomsten, huiskringen en bijbelcursussen, evangelisatie en activiteiten ten behoeve van een specifieke doelgroep (mannen, vrouwen, kinderen en jeugd)

Financiën
De financiële middelen die De Bazuin Familiekerk heeft om genoemde doelen te dienen, zijn voornamelijk afkomstig van:

  • bijdragen van de leden
  • giften en collecten
  • verkrijgingen uit erfstellingen en legaten
  • huurinkomsten
  • overige baten

Jaarlijks legt het bestuur rekening en verantwoording af van zijn financieel beheer aan de gemeente.

Het bestuur van de stichting zorgt jaarlijks voor een financieel jaarverslag. Dit jaarverslag is een weergave van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar en het vermogen per ultimo. Dit verslag moet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar van de stichting door het bestuur zijn vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de begroting voor het dan lopende jaar. Het opmaken van de jaarstukken gebeurt in beginsel door het financieel adviesbureau Gabriël Financiële Bescherming.

De Bazuin Familiekerk streeft naar een algemene reserve die toereikend is om de vaste lasten voor een periode van twaalf maanden te waarborgen. Daarnaast zijn er specifieke reserves zoals een voorziening voor onderhoud voor het pand. Het meerdere wordt besteed aan de genoemde activiteiten ter verwezenlijking van onze doelstelling.

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting:
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorganger, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en Lasten Begroting 2019 Werkelijk 2018  
       
Baten      
1. Opbrengsten € 160.000 € 167.338  
2. Directe kosten € 300 € 331  
Bruto marge € 159.700 € 167.007  
       
Lasten      
3. Personeelskosten € 56.000 € 56.873  
4. Huisvestingskosten € 50.000 € 59.219  
5. Kosten zending € 12.000 € 11.497  
6. Bedieningskosten € 15.000 € 14.920  
7. Kantoorkosten € 3.000 € 2.500  
8. Algemene kosten € 13.000 € 13.581  
Totaal lasten € 149.000 € 158.590  
       
Resultaat (baten – lasten)  € 10.700 € 8.417  
       
Financiele baten en lasten  € -  € -  
Afschrijvingskosten  € 1.000  € 835  
       
Netto resultaat  € 9.700  € 7.582  


ad 1 Tienden en overige giften, opbrengsten uit bezittingen
ad 2 Uitgaven boekentafel, voorraadmutatie

ad 3 Salarissen en onkostenvergoedingen
ad 4 Energie, onderhoud, verzekeringen, belastingen, vuilafvoer
ad 5 Zendelingen
ad 6 Gastsprekers, gastvrijheid, conferenties, gemeenteleiders, deelgebieden (jeugd, muziek, etc.)
ad 7 Telefoon, internet, website, porto, kantoor
ad 8 Reiskosten, representatiekosten, contributie, abonnementen, bankkosten, diversen, etc.