Financieel verslag en ANBI gegevens

Statutaire naam: Evangelische Gemeente “De Bazuin”, sinds 2015 handelsnaam: De Bazuin familiekerk

RSIN/fiscaal nummer: 850095517
KvK-nummer: 51607670

Contactgegevens
Straatnaam en nummer: Nedereindseweg 4
Postcode en woonplaats: 3438 AD  Nieuwegein
Telefoonnummer: 06-12586334
E-mailadres:

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Als Gods groeiende familie willen wij door de verkondiging van Zijn Koninkrijk mensen bij God en bij elkaar brengen.
Als Gods familie willen we Zijn liefde en goedheid laten zien en doorgeven. Ons verlangen en doel is dat zoveel mogelijk mensen Jezus Christus persoonlijk leren kennen.
Vervolgens willen we mensen helpen te groeien naar geestelijke volwassenheid en hun plaats in te nemen in het Koninkrijk van God.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Onze visie is te vinden elders op deze website, namelijk: Visie

De komende jaren willen we deze visie uitwerken in drie stappen:

1. Leer God kennen door Jezus.
De boodschap van hoop, geloof en liefde blijft hetzelfde door alle eeuwen heen. Het stimuleren van bouwen aan persoonlijke relaties waardoor we naast mensen kunnen staan in hun zoektocht naar zingeving en het kennen van God. Dit faciliteren we door het Groeitraject (Introductiecursus in het geloof en voor de gemeente) en het starten van Alpha Cursussen. Gastvrijheid en betrokkenheid zijn belangrijke ingredienten hiervoor.
2. Vind vrijheid door te groeien naar geestelijke volwassenheid.
Mensen leren op verschillende manieren, maar een van de belangrijkste manieren om te groeien is door middel van discipelschap één op één en in kleine groepen.
We stimuleren deze groei door middel van het faciliteren van kleine groepen en het ontwikkelen van persoonlijke relaties van vriendschap en vertrouwen waarin leren van elkaar, elkaar uitdagen en helpen groeien een belangrijke rol spelen..
3. Maak een verschil met je persoonlijkheid, gaven en talenten.
Het stimuleren en faciliteren van het ontwikkelen van door God ontvangen visie, waardoor betrokkenheid met je omgeving, de maatschappij, de woonplaats, het land, de wereld gebaseerd is op je passie, je persoonlijkheid en gaven. Wanneer je innerlijk gemotiveerd bent, kun je bouwen met blijdschap, door moeilijkheden heengaan en resultaat zien met eeuwigheidswaarde. Je doet dit altijd samen met anderen, in teams. De uitwerking in activiteiten en programma's is een gevolg.
In een veranderende maatschappij en met nieuwe generaties blijven de waarden en uitgangspunten wel dezelfde. De vorm en uitwerking kunnen heel verschillend zijn. We zoeken naar de wegen die God heeft om de boodschap over te brengen en een verschil te maken. Dat kunnen zowel bekende als geheel nieuwe mogelijkheden zijn. Het doel is dat mensen de liefde van God zien en het Vaderhart van God leren kennen.
We willen een nieuwe generatie van mannen en vrouwen van God zien opstaan die wandelen in hun bestemming! Daarvoor willen we investeren in kinder-, tiener- en jeugdwerk.

Gebed is de basis van alles omdat Christus het Hoofd is van de gemeente (Zijn Lichaam). Gebed betekent voortdurend wandelen met Hem, luisteren naar Hem, naar Zijn Geest en naar Zijn Woord. Jezus kon niets doen zonder Zijn Vader en was een man van gebed. Hij luisterde altijd naar Zijn Vader en sprak alleen wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen.
We willen dat alles wat we doen vanuit die relatie met Hem gaat. Om dat te stimuleren en gezamenlijk te beleven, zijn er regelmatig gebedsbijeenkomsten en perioden van bidden en vasten.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

De dagelijkse leiding van de gemeente is in handen van een oudstenteam met een voorganger als eindverantwoordelijke. Het oudstenteam geeft, samen met een breed leiderschapsteam, leiding aan de geestelijke en praktische taken van de gemeente. De oudsten ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.
De voorganger is in loondienst voor 1 FTE en verder is er per 1 januari 2020 een stafmedewerker Jeugd werkzaam met een jaarcontract voor 0,2 FTE.
Voor twee schoonmakers en medewerkers ter ondersteuning van externe activiteiten geldt de door de belastingdienst vastgestelde regeling vrijwilligersvergoeding.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente hield ook in het verslagjaar 2019 wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal stond.
Daarnaast werden de volgende activiteiten georganiseerd: gebedsbijeenkomsten, connectgroepen en bijbelcursussen, evangelisatie en activiteiten ten behoeve van een specifieke doelgroep (mannen, vrouwen, kinderen en jeugd).
In september hebben we een feestelijke opening van het seizoen gehad met een barbecue op het plein en uitnodiging naar de wijk.
Gedurende het jaar hebben we gewerkt aan het versterken van het leiderschap door verschillende bijeenkomsten en dagen.
Voor mensen die betrokken willen worden bij De Bazuin familiekerk is het Groeitraject verder ontwikkeld, een introductiecursus van drie avonden waarin wordt kennis gemaakt met alle facetten van de De Bazuin familiekerk en waar wordt gekeken op wat voor manier je betrokken kunt zijn en welke manier bij je past.
De weggeefwinkel (gratis goede tweedehands kleding) is verder ontwikkeld.

Financiën

De financiële middelen die De Bazuin Familiekerk heeft om genoemde doelen te dienen, zijn voornamelijk afkomstig van:

  • bijdragen van de leden
  • giften en collecten
  • verkrijgingen uit erfstellingen en legaten
  • huurinkomsten
  • overige baten

Jaarlijks legt het bestuur rekening en verantwoording af van zijn financieel beheer aan de gemeente.

Het bestuur van de stichting zorgt jaarlijks voor een financieel jaarverslag. Dit jaarverslag is een weergave van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar en het vermogen per ultimo. Dit verslag moet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar van de stichting door het bestuur zijn vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de begroting voor het dan lopende jaar. Het opmaken van de jaarstukken gebeurt in beginsel door het financieel adviesbureau Gabriël Financiële Bescherming.

De Bazuin Familiekerk streeft naar een algemene reserve die toereikend is om de vaste lasten voor een periode van twaalf maanden te waarborgen. Daarnaast zijn er specifieke reserves zoals een voorziening voor onderhoud voor het pand. Het meerdere wordt besteed aan de genoemde activiteiten ter verwezenlijking van onze doelstelling.

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting:
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorganger, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en Lasten

Begroting 2021

Begroting 2020

Werkelijk 2019

       

Baten

1. Opbrengsten

€ 168.000

€ 160.000

€ 167.544

2. Directe kosten

€ -

€ 200

€ 176

Bruto marge

€ 168.000

€ 159.800

€ 167.368

       

Lasten

3. Personeelskosten

€ 73.000

€ 75.000

€ 65.953

4. Huisvestingskosten

€ 44.000

€ 30.000

€ 47.766

5. Kosten zending

€ 6.000

€ 6.000

€ 5.959

6. Bedieningskosten

€ 27.000

€ 25.000

€ 27.777

7. Kantoorkosten

€ 2.500

€ 3.000

€ 2.779

8. Algemene kosten

€ 9.000

€ 16.000

€ 15.383

Totaal lasten

€ 161.500

€ 155.000

€ 164.716

       

Resultaat (baten – lasten)

 € 6.500

 € 4.800

€ 2.751

       

Financiele baten en lasten

 € -

 € -

 € -

Afschrijvingskosten

 € 1.200

 € 1.200

 € 1.038

       

Netto resultaat

 € 5.300

 € 3.600

 € 1.713

 

ad 1 Tienden en overige giften, opbrengsten uit bezittingen
ad 2 Uitgaven boekentafel, voorraadmutatie

ad 3 Salarissen en onkostenvergoedingen
ad 4 Energie, onderhoud, verzekeringen, belastingen, vuilafvoer
ad 5 Zendelingen
ad 6 Gastsprekers, gastvrijheid, conferenties, gemeenteleiders, deelgebieden (jeugd, muziek, etc.)
ad 7 Telefoon, internet, website, porto, kantoor
ad 8 Reiskosten, representatiekosten, contributie, abonnementen, bankkosten, diversen, etc.