Beleidsplan/Activiteiten

Beleidsplan

Onze visie is te vinden elders op deze website, namelijk: Visie

De komende jaren willen we deze visie uitwerken in drie stappen:

1. Leer God kennen door Jezus.

De boodschap van hoop, geloof en liefde blijft hetzelfde door alle eeuwen heen. Het stimuleren van bouwen aan persoonlijke relaties waardoor we naast mensen kunnen staan in hun zoektocht naar zingeving en het kennen van God. Dit faciliteren we door het Groeitraject (Introductiecursus in het geloof en voor de gemeente) en het starten van Alpha Cursussen. Gastvrijheid en betrokkenheid zijn belangrijke ingredienten hiervoor.

2. Vind vrijheid door te groeien naar geestelijke volwassenheid.

Mensen leren op verschillende manieren, maar een van de belangrijkste manieren om te groeien is door middel van discipelschap één op één en in kleine groepen.
We stimuleren deze groei door middel van het faciliteren van kleine groepen en het ontwikkelen van persoonlijke relaties van vriendschap en vertrouwen waarin leren van elkaar, elkaar uitdagen en helpen groeien een belangrijke rol spelen.

3. Maak een verschil met je persoonlijkheid, gaven en talenten.

Het stimuleren en faciliteren van het ontwikkelen van door God ontvangen visie, waardoor betrokkenheid met je omgeving, de maatschappij, de woonplaats, het land, de wereld gebaseerd is op je passie, je persoonlijkheid en gaven. Wanneer je innerlijk gemotiveerd bent, kun je bouwen met blijdschap, door moeilijkheden heengaan en resultaat zien met eeuwigheidswaarde. Je doet dit altijd samen met anderen, in teams. De uitwerking in activiteiten en programma's is een gevolg.
In een veranderende maatschappij en met nieuwe generaties blijven de waarden en uitgangspunten wel dezelfde. De vorm en uitwerking kunnen heel verschillend zijn. We zoeken naar de wegen die God heeft om de boodschap over te brengen en een verschil te maken. Dat kunnen zowel bekende als geheel nieuwe mogelijkheden zijn. Het doel is dat mensen de liefde van God zien en het Vaderhart van God leren kennen.
We willen een nieuwe generatie van mannen en vrouwen van God zien opstaan die wandelen in hun bestemming! Daarvoor willen we investeren in kinder-, tiener- en jeugdwerk.

Gebed is de basis van alles omdat Christus het Hoofd is van de gemeente (Zijn Lichaam). Gebed betekent voortdurend wandelen met Hem, luisteren naar Hem, naar Zijn Geest en naar Zijn Woord. Jezus kon niets doen zonder Zijn Vader en was een man van gebed. Hij luisterde altijd naar Zijn Vader en sprak alleen wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen.
We willen dat alles wat we doen vanuit die relatie met Hem gaat. Om dat te stimuleren en gezamenlijk te beleven, zijn er regelmatig gebedsbijeenkomsten en maandelijks vijf tot zeven dagen van bidden en vasten.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente hield ook in het verslagjaar 2022 wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal stond.
Eenmaal per maand zijn Food & Fellowship samenkomsten. Om verbinding met elkaar te maken en te stimuleren tussen generaties. Er is een speciaal programma en na de samenkomst is er een gezamenlijke maaltijd.
Daarnaast werden de volgende activiteiten georganiseerd: gebedsbijeenkomsten, connectgroepen en bijbelcursussen, evangelisatie en activiteiten ten behoeve van een specifieke doelgroep (mannen, vrouwen, kinderen en jeugd).
We hebben twee conferenties gegeven: Leven in Vrijheid en School of Victory & Joy. Deze waren opengesteld voor iedereen en waren een succes.
Er is een Alpha-Cursus gegeven. Een nieuw discipelschapstraject 'Disciple Track' is ontwikkeld en van start gegaan.

Live-stream zijn de samenkomsten te volgen sinds de coronatijd. We hebben de behoefte gezien voor mensen en ook voor mensen in het buitenland en hebben besloten deze live-stream voort te zetten.

Maandelijkse midweken van gebed en vasten zijn een onderdeel van het jaarprogramma geworden.
We zijn gestart met het Huis van Gebed en Genezing, een plaats waar mensen terechtkunnen voor gebed en bemoediging. Tevens is er gelegenheid voor een praatje en ontmoeting. Met gastvrijheid en lekkers wordt een ieder ontvangen. Toegang, gebed, koffie zijn gratis. Het is een plek van hoop, geloof en liefde.

De weggeefwinkel (gratis goede tweedehands kleding) is verder ontwikkeld.

In 2021 is begonnen met renovatie en interieur vernieuwing van het gebouw.

FinancIële middelen

De financiële middelen die De Bazuin Familiekerk heeft om genoemde doelen te dienen, zijn voornamelijk afkomstig van:

  • bijdragen van de leden
  • giften en collecten
  • verkrijgingen uit erfstellingen en legaten
  • huurinkomsten
  • overige baten

Jaarlijks legt het bestuur rekening en verantwoording af van zijn financieel beheer aan de gemeente.

Het bestuur van de stichting zorgt jaarlijks voor een financieel jaarverslag. Dit jaarverslag is een weergave van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar en het vermogen per ultimo. Dit verslag moet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar van de stichting door het bestuur zijn vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de begroting voor het dan lopende jaar. Het opmaken van de jaarstukken gebeurt in beginsel door het financieel adviesbureau Gabriël Financiële Bescherming.

De Bazuin Familiekerk streeft naar een continuïteitsreserve die toereikend is om de vaste lasten voor een periode van twaalf maanden te waarborgen. Daarnaast zijn er specifieke reserves zoals een voorziening voor onderhoud voor het pand. Het meerdere wordt besteed aan de genoemde activiteiten ter verwezenlijking van onze doelstelling.