Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Maar spreek slechts één woord... (Mt 8:8-13)

benvanmierlo.jpg

Mattheüs 8:8-13 (Herziene Statenvertaling)
8 De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt; maar spreek slechts een woord, en mijn knecht zal genezen zijn.
9 Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij; ik zeg tegen de één: Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij komt; en tegen mijn slaaf: Doe dat! en hij doet het.
10 Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich, en zei tegen hen die Hem volgden: Voorwaar, Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden.
11 Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen,
12 en de kinderen van het Koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.
13 En Jezus zei tegen de hoofdman: Ga heen, en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment.

Jezus verwonderde zich over het geloof van de hoofdman. De hoofdman had een zieke knecht en ging naar Jezus om te vragen of Hij hem wilde genezen. De hoofdman was zowel gewend om onder gezag te staan als om gezag uit te oefenen. Hij kende zijn plaats en had respect voor degenen die boven hem stonden en gaf leiding aan de mensen die aan hem waren toevertrouwd.

De hoofdman geloofde in de gezagspositie die Jezus had. Hij geloofde dat Jezus gezag had over alle ziekten. En de hoofdman was niet eens een Jood. Hij was niet grootgebracht in de kennis van God.

Jezus stelde voor om met de hoofdman mee te gaan om de zieke knecht de handen op te leggen. Maar de hoofdman vindt dat hij het niet waard is om Jezus te ontvangen. Zijn geloof was dat één woord van Jezus voldoende was om zijn knecht te genezen. Jezus zegt dan: Ga heen, en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. De hoofdman geloofde in het spreken van één woord. De bloedvloeiende vrouw geloofde dat zij de zoom van het kleed van Jezus moest aanraken om genezen te worden.
Wat geloof jij? Ons geloof is mede bepalend of en hoe we zullen ontvangen.

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken