Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Christus kocht ons vrij van de vloek (Gl 3:10-14)

benvanmierlo.jpg

Galaten 3:10-14 (Herziene Statenvertaling)
10 Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen.
11 En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
12 Maar voor de wet is het niet: uit geloof, maar: De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven.
13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt,
14 opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.

De wet zegt: als je deze dingen doet, zul je leven. Als je leven wilt ontvangen door de wet, moet je je aan alles van de wet houden. Als je één regel overtreedt, ben je schuldig aan alles. Daardoor is de gehele mensheid schuldig geworden. Niemand kon volmaakt zijn zoals God volmaakt is. En dat was en is de eis van de wet. Als iemand zich niet houdt aan de gehele wet, dan is deze persoon vervloekt. Ieder mens leeft dus onder de vloek.

Nu is Jezus gekomen en Hij heeft Zich volmaakt gehouden aan de wet. Daardoor kon Hij leven en hoefde niet te sterven. Toch is Hij gestorven. Maar niet voor Zijn eigen zonden, maar voor de zonden van de gehele wereld. Omdat Hij zelf geen schuld had, hoefde Hij niet te sterven voor Zijn eigen zonden en kon Hij de plaats innemen van anderen.

Jezus is voor ons tot een vloek geworden om ons vrij te kopen van de vloek. Wij mogen nu delen in de zegen van Abraham. Wij kunnen weer volkomen rechtvaardig voor God staan door in geloof het offer van Jezus plaatsvervangende straf aan te nemen. Wij kunnen de belofte van de Heilige Geest ontvangen en één worden met Gods Geest. Wat een geweldige liefde en genade van de Vader! Jezus heeft uit liefde Zich opgeofferd om de relatie met de Vader te herstellen. Aanvaard het. Dan ben je een kind van de Vader en erfgenaam van alle dingen.

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken